Algemene voorwaarden

De verstrekte informatie (zowel prijs als producteigenschappen) is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De uitgever van deze site alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Alle vermelde prijzen en taxen zijn adviesprijzen inclusief BTW en geldende recupelbijdrage. 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP


De consument heeft het recht aan LOMMELEN mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Lees hier meer.


Ondernemingsgegevens
NV LOMMELEN
TURNHOUTSEBAAN 166
2390 OOSTMALLE
BE0429.406.627
info@elektrolommelen.be
0032 33116383

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van LOMMELEN, een NV met maatschappelijke zetel te 2390 OOSTMALLE (België), ANTWERPEN, BE0429.406.627, RPR ANTWERPEN, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij LOMMELEN. 

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Vervoerskosten zijn afhankelijk van het artikel, en worden vermeld bij aankoop.

Onze prijzen kunnen dagelijks aangepast worden en zijn niet cumuleerbaar met andere acties


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

LOMMELEN is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LOMMELEN is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LOMMELEN. 

LOMMELEN is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren of de leveringen te splitsen.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van LOMMELEN. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum of opgehaald in de winkel vanaf de datum die LOMMELEN in de bevestigingsmail opgeeft. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • - via kredietkaart
 • - via bankkaart
 • - via overschrijving

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van LOMMELEN. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LOMMELEN te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover LOMMELEN beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt LOMMELEN zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Indien de klant gelden tegoed heeft van LOMMELEN zijn dezelfde schadebedingen van toepassing.

Artikel 8: Garantie

 • a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 • b. Algemeen
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de LOMMELEN klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan LOMMELEN. 

  Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

  De garantie is niet overdraagbaar.

 • Voor professioneel gebruik, wordt er door de meeste fabrikanten andere garantie-termijnen in acht genomen.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan LOMMELEN mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de LOMMELEN klantendienst.
Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, overhandigt de consument de goederen terug aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om goederen in ontvangst te nemen. De kosten van verzending zijn steeds ten laste van de klant. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen overhandigt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Enkel artikelen die zich in de originele of deugdelijke en schokbestendige verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt (deze zijn ook niet te annuleren voor levering)

 • Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing voor consumenten. Voor zakelijke klanten is er geen recht op retour. Indien een zakelijke afnemer de bestelling annuleert voor levering, dan is er een annulatiekost van 25%.

Artikel 10: Privacy

LOMMELEN verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van LOMMELEN toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van LOMMELEN bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat LOMMELEN uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het eerdervernoemde vermelde adres. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. 
LOMMELEN respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op ter consultatie, wijziging of verwijdering. 
LOMMELEN maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. 
LOMMELEN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op LOMMELEN.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door LOMMELEN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: LOMMELEN Klantendienst

De LOMMELEN klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0032 33116383, via e-mail op info@elektrolommelen.be of per post op het volgende adres TURNHOUTSEBAAN 166, 2390 OOSTMALLE

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LOMMELEN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

LOMMELEN kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te ANTWERPEN bevoegd.

Loading...
Loading...